Fundacja Miriam

Fundacja Miriam Włoszczowa

ul. Konopnickiej 45

29-100 Włoszczowa

e-mail: fundacja@wspolnota-miriam.pl

tel. 797 562 280

numer konta: 41 85250002 0000 0012 8300 0001 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Włoszczowa oczami prapradziadka’’

 

I. Organizator: FUNDACJA MIRIAM WŁOSZCZOWA

II. Cele konkursu

 • Przedstawienie Włoszczowy dawnych lat – uwrażliwianie na piękno rodzinnego miasta oraz rozbudzanie zainteresowania jego historią.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • Kształtowanie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, estetyki i twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

III. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej.
 • Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jury będzie oceniać prace w 4 kategoriach:

– dzieci w wieku 6 – 7 lat

– dzieci w wieku 8 – 9 lat

– dzieci w wieku 10 – 12 lat

– dzieci w wieku 13 – 15 lat

 • Format prac plastycznych: A3
 • Technika wykonania pracy: dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, węglem, itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Włoszczowa oczami prapradziadka”.

IV. Termin i miejsce składania prac

Pracę trzeba dostarczyć do 8 czerwca 2022 roku i zostawić w zakrystii kościoła Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie (przed i po każdej mszy).

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w każdej z czterech kategorii oraz przyzna atrakcyjne nagrody  za I, II i III miejsce w każdym przedziale wiekowym.

VI. Kryteria oceny prac

 • estetyka wykonanej pracy
 • oryginalność, pomysłowość
 • zgodność pracy z tematem
 • samodzielność w wykonaniu pracy
 • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

  Każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić wynik 10 czerwca 2022r. na niniejszej stronie: www.wspolnota-miriam.pl. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i czasie wręczenia nagród telefonicznie.

VIII. Publikacja prac

Prace laureatów zostaną umieszczone na wystawie, którą przygotuje Organizator. Z chwilą oddania przechodzą one na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich danych osobowych w celach konkursowych. Zgoda ta dotyczy w szczególności informacji zamieszczonych na pracach konkursowych.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.