Spotkanie formacyjne – Charyzmaty

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w ostatnim spotkaniu w grupach, zamieszczamy scenariusz – Bóg Cię obdarowuje! Charyzmaty jako dary Ducha Świętego.

WIDZIEĆ: Ćwiczenie: Wypisz przynajmniej 5 darów które dostałeś/łaś od Boga. Następnie podaj kartkę o dwie osoby w prawą stronę. Kiedy otrzymasz już nową kartkę wypisz ten dar który spośród tych pięciu przydałby się Tobie najbardziej. Podziel się jeśli chcesz tym jakiego daru potrzebujesz. Dyskusja:

  1. Czy łatwo było Ci wypisać swoje dary?
  2. Jaki wpływ na Twoje życie mają te dary?
  3. Jak Ci się wydaje, jak te dary mają się do planu Boga wobec Ciebie? (czy w ogóle mają jakiś wpływ na realizację planu zbawienia w Twoim życiu?)
  4. Jakim z tych darów możesz służyć drugiemu człowiekowi, wspólnocie?

Często kiedy mówimy o darach myślimy o talentach, które Bóg nam dał jako naturalne zdolności. Chcemy dziś jednak porozmawiać o innym rodzaju darów, a mianowicie o charyzmatach.

  1. Czym według Ciebie jest charyzmat?
  2. Jakie charyzmaty odkrywasz w sobie?

Talent bywa dziedziczny, natomiast charyzmat jest przekazywany w sposób wolny przez Boga. Pierwszy wynika z natury, drugi z łaski. Oczywiście charyzmatów i talentów naturalnych nie da się
w pełni od siebie oddzielić. Charyzmaty znajdują dla siebie „podporę” w talentach i postawach naturalnych

OSĄDZIĆ: Charyzmat to krótko mówiąc dar łaski udzielony przez Ducha Świętego. Jest nieco innym darem niż łaska sakramentalna potrzebna do zbawienia, ale jego zadaniem jest służyć przygotowaniu i przyjęciu łaski sakramentalnej. CHARYZMAT SAM W SOBIE NIE JEST KONIECZNY DO ZBAWIENIA, ponieważ jest środkiem prowadzącym do przyjęcia zbawienia, a nie samym zbawieniem. Charyzmaty nie są udzielane nikomu ani z powodu jego świętości, ani dla uzyskania przez niego świętości. Ale też charyzmaty nie spełnią właściwego celu bez dążenia do świętości tego, kto je otrzymał. Pan Bóg jednak może poprowadzić do zbawienia bez udziału charyzmatów, gdyż zbawienie jest dziełem Jego łaski („łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę” Ef 2,8-10), którą otrzymujemy w sakramentach. Zatem charyzmat jako dar łaski służyć ma budowaniu wiary, poprzez którą mamy dostęp do łaski zbawienia . Charyzmaty podzielić możemy na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne czyli bazujące
na naturze, którymi się dzieliliśmy na początku i nadzwyczajne wychodzące poza rozumowe poznanie. Święty Paweł w listach podaje nam katalog charyzmatów (Przeczytajcie i pomódlcie się:
Rz 12, 6-13; 1Kor 12, 1-11)Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że: „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz
ze względu na potrzeby świata”.( KKK 799)

DZIAŁAĆ: Pomyśl o jaki charyzmat chcesz poprosić Boga aby budować i lepiej służyć wspólnocie Kościoła. (zapraszam Cię do podjęcia nowenny do Ducha Świętego lub jakiejś innej formy modlitwy do Ducha Świętego w tej intencji ) Pamiętaj że dla właściwego rozwoju charyzmatów konieczne są trzy postawy, a zarazem cnoty: miłość, posłuszeństwo i pokora.